Siirry suoraan sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Olmar Finland Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu
24.3.2023. Viimeisin muutos 24.3.2023.

1. Rekisterinpitäjä
Olmar Finland Oy, Mäntyluoto, 28880 Pori
Y-tunnus 3303348-2
Sähköposti: tietosuoja@olmar.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Sami Äijälä, sami.aijala@olmar.fi, +358 50 363 7781

3. Rekisterin nimi
Olmar Finland Oy markkinointi-, asiakas- ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen
käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja
yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– julkisen tehtävän hoitaminen, tai
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja sidosryhmiin,
asiakassuhteen ylläpito, työhakemusten, kulkulupahakemusten ja
turvallisuusperehdytysten tallentaminen ja yrityksen sekä sen palveluiden
markkinointi.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio,
syntymäaika, auton rekisterinumero, yhteystiedot (puhelinnumero,
sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite ja
avoimen työhakemuksen kautta jätetyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla
lähetetyistä viesteistä ja uutiskirjeen tilauksen yhteydessä, joissa asiakas
luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille kuin Olmar Finland Oy:n
sisäiseen käyttöön.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään
Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta
huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden
kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden
työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin
tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai
puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää
todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen
poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä
on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten
henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee
lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa
pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa
asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa).